مقالات و پایان نامه ها

تحقیق admin-A-10-1-15-af56891-1

424242 0.0030.4090.2800.1170.0040.001 5.11 ± 1.603.18 ± 1.903.74 ±1.955.83 ± 1.955.13 ± 1.7612.04 ± 3.25 4.04 ± 1.862.86 ± 1.083.39±1.075.25±2.284.13 ±1.8310.30 ± 3.82 حیطه ارزشیابیحیطه تجزیه و تحلیلحیطه استنباطحیطه استدلال قیاسیحیطه استدلال استقرایینمره کل تفکرانتقادیجدول 1- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان admin-A-10-1-11-31b629c-1

مقدمه قرن 21 از سوی سازمان ها و فدراسیون های آموزشی به عنوان قرن کیفیـت آمـوزش اعـلام شـده اسـت. اورمـن(1997) معتقد است که آمادهسازی دانشجویان علوم پزشکی جهت ورود به جایگاه حرفـه ای مسـتلزم آمـوزش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه admin-A-10-1-12-36e0c6f-1

تاریخ دریافت: 8/3/1392 تاریخ پذیرش: 26/5/1392 مقدمه امروزه تحقیقات نشان داده است، علـت بسـیاری ازبیماریهـای مـزمن سـبک زنـدگی و رفتارهـای انسـانیمی باشد. لذا انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سـلامت یکـی ازبهترین راههایی است که مردم، می Read more…

By 92, ago