برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق admin-A-10-1-15-af56891-1

424242 0.0030.4090.2800.1170.0040.001 5.11 ± 1.603.18 ± 1.903.74 ±1.955.83 ± 1.955.13 ± 1.7612.04 ± 3.25 4.04 ± 1.862.86 ± 1.083.39±1.075.25±2.284.13 ±1.8310.30 ± 3.82 حیطه ارزشیابیحیطه تجزیه و تحلیلحیطه استنباطحیطه استدلال قیاسیحیطه استدلال استقرایینمره کل تفکرانتقادیجدول 1- Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه admin-A-10-1-12-36e0c6f-1

تاریخ دریافت: 8/3/1392 تاریخ پذیرش: 26/5/1392 مقدمه امروزه تحقیقات نشان داده است، علـت بسـیاری ازبیماریهـای مـزمن سـبک زنـدگی و رفتارهـای انسـانیمی باشد. لذا انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سـلامت یکـی ازبهترین راههایی است که مردم، می Read more…